ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van Stichting Hemony Ensemble, p/a Billitonstraat 20, 3818 CN, Amersfoort en heeft betrekking op de website met de domeinnaam www.hemony.nl.


Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, reactieformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Hemony Ensemble is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.


Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer


Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door uw gegevens in te voeren in een aanmeldformulier op deze website geeft u toestemming voor de verwerking daarvan door ons volgens deze privacyverklaring. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Als voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld een aanschaf in een webshop) de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is dan kan dat zonder uw toestemming plaatsvinden. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bereiken indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.


Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door u uit te schrijven van onze mailinglijst.


Alleen geanonimiseerde gegevens worden door ons gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Deze gegevens zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.


Cookies

Cookies zijn kleine computer-bestanden die door een website worden aangemaakt en in uw browser worden opgeslagen. Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en daarmee worden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen in uw browser opgeslagen. Dit zijn cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.


Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid ("dataportabiliteit") indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hemony.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hemony@planet.nl


Stichting Hemony Ensemble
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG): Simon Groot
p/a Billitonstraat 20, 3818 CN - Amersfoort